Skip to content

පඹයින් කවදාවත් ඉවත්ව යන්නේ නැත, ගලවා ඉවත් කල යුතුය

edited July 2022 in Sri Lankan revolution
පඹයින් කවදාවත් ඉවත්ව යන්නේ නැත, ගලවා ඉවත් කල යුතුය 


Tagged:
Sign In or Register to comment.